Cenník

Interná smernica - cenník 2021 (.doc)

Zmena úhrady za poskytované sociálne služby prijímateľom

Na základe zmien cien dodávateľských firiem a stúpajúcich nákladov spojených s prevádzkou a poskytovaním sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb pristupujeme k úprave úhrady za poskytované sociálne služby, v náväznosti na platné Zmluvy medzi prijímateľom a poskytovateľom o poskytovaní sociálnych služieb s platnosťou od 1. mája 2020.

Ostatné práva a povinnosti zúčastnených strán zostávajú nezmenené.

Cenník platný od 1. Mája 2020

Úhrada za odkázanosť pri stupni IV. 70,00 €
Úhrada za odkázanosť pri stupni V.  80,00 €
Úhrada za odkázanosť pri stupni VI. 90,00 €

Úhrada za stravovanie – celodenná strava
Rozpis na deň
- raňajky        0,58 €
- desiata        0,46 €
- obed             2,10 €
- olovrant      0,46 €
- večera          1,20 €
-------------------------
SPOLU          4,80 €
Dia 2. Večera 0,50€

Zvyšnú úhradu za poskytované sociálne služby zahŕňajú položky za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva a ubytovanie.

Celková výška úhrady za poskytované služby s ohľadom na priznaný stupeň odkázanosti u prijímateľov sociálnych služieb predstavuje výšku úhrady od 499 – 519 Eur na mesiac.
Príplatok za jednolôžkovú izbu, využívanie vlastných elektrospotrebičov, služieb nad rámec Zákona 488/2008 Z.z. sú zohľadnené u klientov konkrétne jednotlivo.

V Senci, dňa 30.4.2020